ALACAKLI TARAFINDAN, BORÇLUYA AİT EŞYA ÜZERİNDE HAPİS HAKKI (TMK. m.950 vd.) KULLANILMASI SIRASINDA UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

a. “Muaccel” olmayan bir alacağı için, alacaklı tarafından hapis hakkı (MK. m.950/I)  kullanılabilir mi?

b. Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı (ve üzerinde hapis hakkının kullandığı) alacak miktarı kadar icra dairesine ‘teminat mektubu’ sunması halinde, ‘hapis hakkı’ ortadan kalkar ve üzerinde hapis hakkı kullanılmış -borçluya ait- taşınır malların borçluya iadesi gerekir mi?


“Tekstil aksesuarları satışı ve işçiliği” ile meşgul olan (alacaklı) …. firması, (borçlu) ….’ya … tarihli bir ihtarname göndererek, toplam “987.596.91 TL alacağın ...