OLUMSUZ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72), HAYATIN OLAĞAN AKIŞI

Açmış Olduğu Menfi Tespit Davasında Müvekkilinin Takip Alacaklısına Borçlu Bulunmadığını ‘Yazılı Delil’ ile İspat Edememiş Olan Davacı-Borçlu Vekili, Karşı Tarafın (Alacaklının) Müvekkili Hakkında Açmış Olduğu ‘İtirazın İptali Davası’na Ait Dilekçede İleri Sürdüğü İddiaların ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu’nu İleri Sürerek, ‘Müvekkilinin, Karsı Tarafa Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verilmesini’ Sağlayabilir mi?


M7K. mad. 6 uyarınca, ispat yükü kendisine düşen taraf, gerek ‘menfi tespit davası ’nda ve gerekse diğer davalarda -örneğin; istihkak davasında, tasarrufun iptali davasında- iddia ettiği hususları& ...