TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

A- Tasarrufun İptali Davasında, Davalı-Üçüncü Kişi “Davacının, Diğer Davalı Borçluda Var Olduğunu İleri Sürdüğü Alacağını Gerçekte Mevcut Olmadığını, Bu Alacağın Muvazaalı Bir Alacak Olduğunu” İleri Sürebilir mi?

Böyle Bir İddia, Tasarrufun İptali Davasına Bakan Mahkemece İncelenip “Davacının Alacağının Gerçekte Mevcut Olmadığı, Muvazaalı Bir Alacak Olduğu” Sonucuna Varılırsa, Sırf Bu Nedenle “Davanın Reddine” Karar Verilebilir mi?

B- Davalı-Üçüncü Kişi “Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olmayıp Muvazaalı Olduğunu”  Nasıl  Kanıtlayabilir?

C- Davacı-Alacaklı “Alacağının Gerçek Bir Alacak Olduğunu Muvazaalı Olmadığını”  Nasıl  Kanıtlayabilir?


A- Tasarrufun iptali davasının (İİK. mad. 277-284) dinlenebilmesi için “davacının (alacaklının) borçluda gerçek bir alacağının olması”, “borcun tasarruftan önce doğmuş olmas ...