TASARUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

05.01.2012-07.06.2012 Tarihleri Arasında Kesilmiş Olan Faturalarda Yer Alan Alacağın Tahsili İçin -Faturalardaki Alacak İçin Verilmiş Olan Çeklere Dayalı Olarak Yapılan- İki Takip Dosyasındaki Alacağın Tahsilini Engellemek ve ‘Alacaklı Şirket’ten (A.) Mal Kaçırmak Amacıyla, ‘Borçlu Şirket’ (B.) Tarafından -Aralarında İş İlişkisi Bulunan, Aynı Sektörde Faaliyet Gösteren- Diğer ‘Üçüncü Kişi’ye (Ü.) 28.08.2012 Tarihinde “İhrazat” Adı Altında -İnşaatta Kullanılan Elektrik Malzemelerinin "Devrine"  İlişkin- Yapılan İşlemin (Tasarrufun), ‘Ticari İşletme Devri’ Olarak Nitelendirilerek -İİK.’nun 280/I ve III Uyarınca-  "İptali" İçin ‘Tasarrufun İptali Davası’ Açılabilir mi?


Davacı A. Ltd. Şti. vekili, 28.02.2013 tarihli “dava dilekçesi”nde özetle “………müvekkilinin B. Ltd. Şti.’den (İstanbul ... İcra Müdürlüğünün 2012/20 ...