MENFİ TESBİT DAVASI (İİK. mad. 72)

2001 Yılından Beri (On İki Yıldır) Tarlasını Kiralayıp Kullandığı -Yaşlı ve Varlıklı Bir Ev Hanımı Olan- Tarla Sahibinin Yine Varlıklı Olan Oğluna, “İhtiyacı Olan Nakit Parayı Muhtelif Tarihlerde -Kendi Tarlasını da Satarak- Borç Olarak Verdiğini” Belirten, Adana’nın Bir Köyünde Çiftçilik Yapan Kişinin (Lehtarın), Borçlu/Keşideci Tarafından -Kendi İfadesiyle- “Teminat Olarak Teslim Edilen -06.02.2003 Tanzim Tarihi Yazılı- Açık Senedi”, Verdiği Borç Paraların Tutarı Olan 500.000,00 TL Olarak Doldurup, Vade Tarihi Olarak Da 27.06.2011 Tarihini Atıp …06.2013 Tarihinde İcraya Koyması Üzerine, Keşideci/Borçlu “Takip Konusu Senedin Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olduğunu” ve “Takip Konusu Senedin Gerçek Bir Borcu Aksettirmediğini, Bu Senede Dayanarak Lehtarın Senet Bedelini Talep Etmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğunu” İleri Sürerek, “Senedin İptali ve Senetten Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti” İçin Menfi Tesbit Davası Açabilir mi?


Mütalâa konusu uyuşmazlıkta; açılacak olan menfi tesbit davasında (İİK. m. 72) davacı/keşideci tarafından i k i olguya dayanılabilir: Bunlardan birisi; takip konusu senedin “teminat senedi” olması, diğeri ise ...