Borçlunun üçüncü kişilerdeki ‘hak ve alacakları’nı / ‘ipotek hakkı’nı haczeden alacaklı;

a) Hangi durumlarda, icra müdürlüğünden İİK. m.120/II uyarınca “üzerine haciz koyduğu ‘hak ve alacağın’ / ‘ipotek hakkı’nın tahsil yetkisinin kendisine verilmesini” istemek zorundadır?

b) Borçlunun üçüncü kişilerdeki ‘hak ve alacak’ları / ‘ipotek hakkı’ üzerine haciz koyan alacaklının bu haczi ‘ne zaman’ düşer?


Bilindiği gibi “ödeme yerine alacakların devri” başlıklı İİK.’nun 120/II. maddesinde “haczedilen alacağın tahsil için devri” konusu düzenlenmiştir.

Bu madde uyarınca, bor&c ...