Borçlunun hangi “temlik işlemleri” hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir?

(Borçlunun “gerçek bir alacak borç ilişkisine dayanan alacağın temliki işlemleri” hakkında ‘tasarrufun iptali davası’ açılabilir mi?)


Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. m. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

I-«Haci ...