KESİN ACİZ VESİKASI (İİK. mad. 143)

Borçlu, Mallarının Haczedilmesinden Sonra, Haciz Tutanağında Mallarına Takdir Edilen Kıymetlere Dayanarak İİK. mad. 105 Uyarınca ve Hacizli Mallarının Paraya Çevrilip Satış Bedellerinin Alacaklıya (veya Alacaklılara) Ödenmesinden Sonra, İİK. mad. 143 Uyarınca İcra Memurundan "Aciz Vesikası" Düzenlenmesini Talep Edip, İİK. mad. 143/4 Uyarınca Aciz Belgesine Bağlanmış Borcu İçin İşleyen Faizlerin Durmasını Sağlayabilir mi? 


Bilindiği gibi, "aciz vesikası" İcra ve İflâs Kanunumuzda iflâs yoluyla takipte İİK. mad. 251'de ve haciz yoluyla takipte İİK. mad. 105 ve 143'de düzenlenmiştir...

Konumuzla doğrudan doğruya ilgili olan ...