Kıymet Takdirinin Yeniden Yapılması (İİK. m. 128/a-3, c: 2)

a)Takibin kesinleşmesi üzerine, kaydına haciz konulan borçluya ait taşınmazın kıymet takdiri (İİK. m. 87) yapıldıktan sonra, satış aşamasına gelindiğinde, bu taşınmazın “kentsel dönüşüm”den yararlanır hale (yani; yıkılıp yeniden yapılacak konuma) gelmesi ve dolayısı ile ‘değerinde mutlak bir artış meydana gelmesi’ nedeniyle, satış öncesinde icra dairesince yeniden kıymet takdiri yapılması gerekir mi ? (İİK. m. 128/a-3, c: 2) Bu konumda olan taşınmazın yeniden kıymet takdiri yapılmadan gerçekleştirilen açık artırmada icra dairesince satılmış olması, ihalenin feshini gerektirir mi ?

b)Takip konusu ipotekle temin edilmiş kredi borcunun, borçlu dışında (yerine) başka bir kişi tarafından ödenmesi halinde, alacaklının alacağı sona ermiş “TBK. mad. 83” olur mu? (Ayrıca bu durumda ipotek de hükümsüz hale gelir “TBK. mad. 131/1” mi ? )

Borçlu dışındaki bir kişi tarafında yapılan ödemeyi “önce”  kabul eden alacaklı “sonra” ‘ödemede bulunan kişinin vazgeçtiğini’ bildirerek, bu kişiden tahsil ettiği parayı ona iade edip takibe devam edebilir mi?


a)Borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine, kaydına haciz konulan borçluya ait taşınmazın takibin başından, ihalenin yapılmasına kadar geçen süreçte ne zaman -ve ha ...