TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

A- Yapılmış Olan Bir İcra Takibinin (Borç İlişkisinin) “Muvazaalı Olduğu” (TBK. mad. 19, İİK. mad. 280) İleri Sürülerek, İptali İstenebilir mi?

B- Borçlunun -Alacaklısı Tarafından Hakkında Takip Konusu Yapılmış Olan Çeklerin “İcra Takibinden Sonra Zamanaşımına Uğramasına Rağmen” İİK. mad. 71/II, 33/II, 33a Uyarınca, “Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılmasını, Talep Etmemesi”  ‘Tasarrufun İptali Davası’na (İİK. mad. 277 vd.’na) Konu Edilebilir mi?

C- “Muvazaa Davası” (TBK. mad. 19) ile “Tasarrufun İptali Davası” (İİK. mad. 277 vd.), Terditli (Kademeli) Olarak Açılabilir mi?


I- Bilindiği gibi; İİK. mad. 277/I’de; iptâl davasının, «İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabileceği» belirtilmiştir.

Maddede kullanılmış bulunan «ta ...