TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

“Davacı-Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olmadığı”nın ve “Alacaklının Takip Borçlusu Hakkında Yaptığı İcra Takibinin -Ve Takip Konusu Senedin- ‘Muvazaalı’ Olduğu”nun Dosyadaki Kanıtlardan Anlaşılması Halinde, Tasarrufun İptali Davasına Bakan Mahkemece “Açılmış Olan Tasarrufun İptali Davasının Reddine” Karar Verilmesi Gerekir mi?


I- Bu davanın amacı, borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; «haciz»den ve «iflâs kararı»ndan önce) alacaklılarından mal ka& ...