KONULAR: Tasarrufun İptali Davası (İİK.m. 277 vd.)

1.      Alacaklılarla anlaşma yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

2.       Alacağa mahsuben alma sebebiyle kimler tasarrufun iptali davası açabilir? Mahkeme süreci, etkisi ve sonuçları nelerdir?

3.       Tasarrufun iptali davasının konkordato sürecine etkisi ne olur? Riski, etkisi ve sonuçları nelerdir?

4.       Tasarrufun iptali davası dışında konkordato feshi istenebilir mi? Riski, etkisi ve sonuçları nelerdir?

5.       Konkordato davası devam ederken davayı inceleyen mahkemeye müracaatla ‘işlemin KDV’den kaçınmak için yapıldığı, muvazaalı olduğu ve alacaklıları zarara uğrattığı’ sebebiyle, bir kısım alacaklılar, konkordato kararı almaya mani olur mu?

6.       Tüm bu riskleri bertaraf etmek veya minimize etmek mümkün mü? Ne tür riskler alıyoruz? Görüş ve tavsiyeleriniz nelerdir?


1) V…… Şirketi olarak konkordato talep etmeyi düşünen borçlu X firmasının rehinli taşıtlarını alacağınıza mahsuben aldıktan sonra, alacaklılarla -konkordato şartları dahilinde ‘rehin ...