HACİZ İHBARNAMESİ (İİK. mad. 89), ŞİKAYET (İİK. mad. 16), MENFİ TESBİT DAVASI (İİK. mad. 72) AVUKATLIK GÖREVİNİ İHMAL/KÖTÜYE KULLANMA

A- Bir Avukatın, Üçüncü Kişi Konumunda Olan Müvekkili Şirkete Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Birisine Tebliğ Edilmiş Olması Halinde, Şikayet Yoluyla (İİK. mad. 16) İcra Mahkemesine Başvurarak Bu Haciz İhbarnamelerinin Hükümsüz Sayılmasını Sağlamak Yerine Mahkemeye Başvurarak Menfi Tesbit Davası Açması (İİK. mad. 89/III), Görevi İhmal veya Kötüye Kullanma Olarak Nitelendirilebilir mi?

B- Aynı Avukatın, Müvekkili -Yabancı Olan- Şirket Yetkilisi İle Birlikte İcra Müdürlüğüne Giderek İcra Müdürlüğünce Çıkarılan Hesap Tablosunu Kontrol Etmeden, Müvekkili Şirketin Dosyada Kalan Borcunu Dört Taksitte Ödeme Taahhüdünde Bulunmasını Sağlayarak, Sonuçta, Müvekkilinin 22.509 USD Daha Fazla Ödemesine Neden Olması Eylemi, Keza Görevi İhmal Veya Kötüye Kullanma Olarak Nitelendirilebilir mi? Bu Taahhüt Sırasında, Yetkisi Bulunmadığı Halde Gönderilen Haciz İhbarnamelerini Müvekkili Şirket Adına Almış Bulunan (ve Aynı Zamanda Yeğeni Olan) Kişinin, Yabancı Olanşirket Temsilcisinin Tercümanı Olarak Hazır Bulunması (ve Düzenlenen Tutanakta İmzasının Yer Alması) Avukatın İşlediği İddia Edilen Görevi İhmal veya Kötüye Kullanma Suçunu Ortadan Kaldırır veya Hafifletir mi?

C- Aynı Avukatın, Görülen İtirazın İptali Davası Sonucunda, Verilen Kararın Yargıtayca Bozulmasından Sonra Alınan ve Bozma İlamına Aykırı ve Müvekkili Şirket Aleyhine Olan Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemesi, Görevi İhmal veya Kötüye Kullanma Olarak Nitelendirilebilir mi?


Yukarıdaki soruların yanıtlanmasına geçmeden önce; uyuşmazlık konusu olayla ilgili olarak Avukatlık Kanunu'nun 62. maddesinde "Türk Ceza Kanunu’nun 294 ve 295. maddelerinde yazılı hallerden başka (her ne şekilde ...