CEBRİ İCRA SATIŞLARINDA KDV.’DEN MUAFİYET (3095 S. K. mad. 17/4-5), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134) 

Bir Şirketin Aktifinde İki Tam Yıl Süre ile Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yolu ile Satışları -3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 5615 sayılı Kanun’un 13. Maddesi ile Değişik 17/4-R Maddesi Uyarınca- Katma Değer Vergisinden Muaf Olmasına Rağmen, İcra Müdürlüğünce Hazırlanan “Taşınmaz Satış İlanı”nda “Taşınmaz Satışının Katma Değer Vergisine Tâbi Olduğu ve Bunun Alıcıya Ait Olduğu”nun Belirtilmiş Olması Halinde, Borçlu “Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilmesini” İsteyebilir mi?


3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun -5615 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile değiştirilmiş olan- 17/4-r maddesinde;

Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az i ...