İHTİYATİ HACZE İTİRAZ (İİK. mad. 265)

Takip Dayanağı Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Belirlenmesi Halinde, “Takip Konusu Senet altındaki İmzanın Borçluya Ait Olmadığı” Şeklinde İtiraz, ‘İhtiyati Hacze İtiraz Sebeplerinden Biri (İİK. 265/I) Olarak Kabul Edilebilir mi?


I- İhtiyati haciz talebinin koşulları,[1] İİK.’nun 257. maddesinde[2] düzenlenmiştir...