TAKİP ALACAKLISI BANKANIN TAKİBE KONU ALACAĞINI TEMLİK ALMIŞ OLAN BİR VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ, DOSYA BORCUNDAN DOLAYI YAPILAN TAŞINMAZIN SATIŞINA GİREREK, ALACAĞINA MAHSUBEN TAŞINMAZI SATIN ALABİLİR Mİ? 

4562 sayılı OSB. Kanunu’nun 15. Maddesi Çerçevesinde, Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Bir Taşınmazın Satışına (İhalesine), Takip Borçlusundan Kredi Alacağı Bulunan Bankanın Yapmış Olduğu İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takibe Konu Olan Alacağı Temlik Almış Olan Bir Varlık Yönetim Şirketi Girerek, Temlik Aldığı Alacağa Mahsuben, Satışa Çıkarılmış Olan Taşınmazı Satın Alabilir mi?

İcra Müdürlüğünce, Satışa Konu Taşınmazın Temlik Alacaklısı Varlık Yönetim Şirketi’ne, Temlik Aldığı Alacağa Mahsuben İhale Edilmesi Halinde, Takip Borçlusu, Yapılmış Olan İhalenin Feshini İsteyebilir mi?


Hangi nedenlerle, ihalenin bozulmasının -icra mahkemesinde- istenebileceği İİK. mad. 134’de «bozulma nedenleri» teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, ihalenin «Borçlar Kanunu’nun 226. maddesin ...