İhalenin Feshi (İİK.m.134)


Dava konusu uyuşmazlık “ihalenin feshi” istemine ilişkindir.

Mütalâa konusu uyuşmazlıkta, ‘ihalenin feshi’ davası (şikayeti), borçlu T.S ve borçludan ihale konusu şirket ...