"Gemi siciline kayıtlı bir gemi"nin (ya da bir 'taşınmaz'ın) icra dairesince ihale edildikten sonra (İİK. m. 134/I, c:2), ihalenin feshi davası açılması halinde, geminin (ya da; bir fabrikanın, otelin) dava süresince ihale alıcısına teslim edilmesi mümkün müdür? İhale konusu malın 'muhafaza ve idaresi'ni sağlamakla yükümlü olan icra dairesinin ihale kesinleşinceye kadar gemilerin(ya da; fabrikaların, otelin) işletilmesini sağlaması mümkün müdür?


I- İİK m. 136 uyarınca “taşınmaz malların satışına ilişkin hükümlerin, bayrağı dikkate alınmaksızın gemi siciline kayıtlı bütün gemiler hakkında da uygulanacağı”ndan, DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN