MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72),  İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ (İİK. mad. 130) 

İhaleye Girerek, Borçluya Ait Bir Taşınmazı Alacağına Mahsuben Satın Almış Olan Alıcı-Alacaklıya, Borçlunun Mahkemede Alacaklı Aleyhine Açtığı Menfi Tesbit Davası Sırasında “İİK.’nun 72/III. Maddesine Göre %40 Oranında Teminat Karşılığında İcra Veznesine Girecek Paranın Alacaklıya Ödenmemesi” Konusunda Verilmiş “İhtiyati Tedbir Kararı”na Dayanılarak, İcra Dairesince, “Satış Bedelini İcra Dosyasına "Peşin" (Nakit) Olarak Yatırması, Aksi Taktirde İhalenin Feshedileceği ” Bildirilebilir mi?

Başka Bir Deyişle, Hiçbir Teminat İstemeksizin, Alacaklının Alacağına Mahsuben Borçlunun Taşınmazını Satın Almasına İmkan Tanıyan İcra Müdürünün, Daha Sonra, Borçlu Tarafından Alacaklı Aleyhine Açılmış Olan Menfi Tesbit Davasında Mahkemece “%40 Teminat Karşılığı İcra Veznesine Girecek Paranın Alacaklıya Ödenmemesi” Konusunda Verilmiş Olan “İhtiyati Tedbir Kararı”ndan Bahsedilerek, Alıcı-Alacaklının İhale Bedelinin Tamamını İcra Dosyasına Nakit Olarak Yatırması Konusunda Kendisine -İİK. mad. 130 Uyarınca- 10 Günlük Süre Verilebilir mi? İcra Müdürünün Bu Kararı İİK. mad. 130’a Uygun Olur mu?


Yukarıdaki sorun,  uygulamada ihaleyi gerçekleştiren icra müdürlerinin “alıcı”nın aynı zamanda “alacaklı” olması halinde, borçluya ait taşınmazın ihalesine girip, &ldq ...