TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Borçlunun Muvazaalı Olarak Düzenlediği Senedin (ve Aleyhine Muvazaalı Olarak Yaptırdığı İcra Takibinin) İptali İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? Nasıl?


Hakkında “haciz” işlemine girişilen (“iflas”ta; ‘iflas kararı verilen’ “İİK. mad. 165,191/I”) borçlunun ‘tasarruf yetkisi’ bu tarihten itibaren kısıtlanı ...