SAHTELİK İDDİASINA DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72, HMK. mad. 209/1) 

A- “Sahtelik İddiası”na (“Takip Dayanağı Senetteki İmzanın Sahte Olduğu”na ya da “Takip Dayanağı Senedin Borç Senedi Olarak Düzenlenmek İradesi ile Düzenlenmemiş Olduğu”na veya “Senedin Alacak Miktarında, Vadesinde vs. Sahtelik Yapılmış Olduğu”na) Dayalı Olarak Açılan ve “Senette Yer Alan Borçtan Sorumlu Olunmadığının Tesbiti” ve “Senedin İptali” İstemini İçeren  "Menfi Tesbit Davasında" (İİK. mad. 72) Mahkemece “İcra Takibinin Durdurulması”na İİK. mad. 72/II ve III Uyarınca Teminat Karşılığında mı, Yoksa HMK. mad. 209/(1) Uyarınca Teminatsız Olarak mı Karar Verilmesi Gerekir?

B- “Takip Konusu Senedin Sahte Olarak Düzenlenmiş Olduğu” İleri Sürülerek İcra Takibinin Durdurulması, -“Menfi Tesbit Davası” (İİK. mad 72) Dışında- Nasıl Sağlanabilir?

C- “Kambiyo Senetlerindeki Mücerretlik İlkesi”, “Kambiyo Senedinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu” İddiasına Dayalı “Menfi Tesbit Davası”nın Açılmasını Engeller mi?

Ç- Alacaklı ile Borçlu Arasındaki “Protokol”de Açıkça “Teminat Senedi” Olarak Düzenlenmiş Olduğu Öngörülmüş Olan Bir Senedin Alacaklı Tarafından Takip Konusu Yapılmış Olması Halinde, Borçlu Bu Takibin İptali İçin “Menfi Tesbit Davası” Açabilir mi?


A- Bilindiği gibi; yürürlükten kalkmış bulunan 1086 sayılı HUMK.’nun 317. maddesinin “Sahtelik iddiası 308. madde ile mevaddı müteakibesi ahkamına tevfikan tetkik olunur. Sahteliği iddia kılınan sen ...