KONULAR: Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 277 vd.)

a) Vekaleten sattığı, başkasına ait taşınmazın ‘satış bedeli’ olarak kendisi adına -kendisini ‘lehtar’ olarak göstererek- düzenlettiği 1.500.000,00 TL bedelli senedi (bonoyu) önce alıcı (A) hakkında icraya koyan (V), daha sonra -senet bedelinini ödenmemesi üzerine- aynı taşınmazı başkasına devretmiş olan (A) ve son alıcı -(A)’nın devrettiği- (Ü) hakkında şahsen tasarrufun iptali davası açabilir mi?

b) Dava konusu taşınmazı 19/09/2018 tarihinde, tapuda ‘satış bedeli’ olarak 300.000,00 TL göstererek alıcı (A)’ya satmış olan (V)’nin “bu satış karşılığında (A)’dan 05.05.2016 tanzim ve 01.06.2017 vade tarihli 1.500.00,00 TL bedelli bonoyu aldığını” belirtmesi hayatın olağan akışına uygun mudur?


Hakkında “haciz” işlemine girişilen (iflâsta; “iflâs kararı verilen” (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

I- “H ...