İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 67)

A) Düzenlenen “Protokol” Uyarınca, Protokolde Satıldığı Bildirilen Sekiz Parça Taşınmaz Karşılığında “Borçlu” Tarafından “Alacaklı” Taşınmaz Malikine İmzalanıp Verilen Senedin,  Daha Sonra, “Taşınmazların Senedi Düzenleyen Borçluya Tapuda İntikalinin Yapılmadığı” İleri Sürülerek, “Karşılıksız Kaldığı, Senedin Bedelsiz Olduğu, Bu Nedenle Senetteki Alacağın Talep Edilemeyeceği” İleri Sürülürse, Bu Konuda  "İspat Külfeti" Kime Düşer?

Takip Borçlusu (Keşideci mi) “Senet Dayanağı Protokolde Öngörülen Sekiz Parça Taşınmazın Tapusunun Kendisine Verilmediğini” İspat Edecektir, Yoksa; Takip Alacaklısı (Senet Lehtarı) mı “Protokolde Öngörülen Sekiz Parça Taşınmazın Tapusunun, Senet Borçlusuna Verildiğini” İspat Edecektir?

Bu İspat Külfeti  Nasıl  Yerine Getirilecektir?

B) Davacı-Alacaklı “Bu Taşınmazların Başka Kişilere Davalı-Borçlunun Talimatı ile Satıldığını (Tapusunun Verildiğini)” İleri Sürerse, Bu Hususu Kim ve Nasıl  İspat Edecektir?


Borçlu, “alacaklının elinde bulunan senedin  b e d e l s i z  olduğunu” ileri sürerek bu senet bedelini ödemekten kaçınabilir.

Bilindiği gibi «bedel» ‘senedi alanın ...