TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA ALACAĞIN TEMLİKİ

Takip Borçlusunun (Kefilinin) “Tedarikçi” Sıfatıyla İhale Makamına Teslim Etmeyi Taahhüt Ettiği -Pirinç, Fasulye, Nohut, Mercimek vb. (TS) Damgalı- Bakliyatı “Üretici” Firmadan Temin Etmesi Karşılığında, Aralarında Öteden Beri Ticari İlişki Bulunan Üretici Firmaya, İhale Makamındaki Alacaklarını Temlik Etmesi “Mutad Ödeme Vasıtası” mıdır Yoksa “Temlik İşleminin, Mutad Ödeme Vasıtası Olmadığı” İleri Sürülerek Bu İşlem Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? Açılabilirse Hangi Koşulların Gerçekleşmesi Halinde “Yapılan Temlik İşleminin İptaline” Karar Verilebilir?


İptal davasına konu olan işlemler -kural olarak- maddi hukuk bakımından tamamen geçerli olan ve alacaklıları zarara sokan işlemlerdir. Örneğin,    «devredilen şirket hisseleri»,[1] ...