TAŞINIR SATIŞ İLANLARI (İİK. mad. 114), İHALENİN FESHİNDE YARGILAMA USULÜ (İİK. mad. 139) 

A- "İhalenin Feshi" İstemini İçeren Dilekçede Belirtilmemiş Olan Fesih Sebebinin Daha Sonra Yargılama Aşamasında -Ek Dilekçe Verilerek- İleri Sürülmesi Mümkün müdür?

B- Tekstil Sektöründe Faaliyette Bulunan Bir Fabrikadaki Makinelerin "Ekonomik Bütünlük" Taşıdığı Gerekçesiyle "Birlikte" Satılmalarında Yasaya Aykırılık Var mıdır? Yoksa Bunların "Ayrı Ayrı" mı Satılmaları Gerekir?

C- İcra Müdürlüğünün "Satış Kararı"nda, "Satış İlanının Alacaklı ya da Borçluya Tebliğine" Ayrıca Karar Verilmemiş Olmasına Rağmen, Borçluya Gönderilen Satış İlanının Tebligat Kanunu'na Uygun Olmayacak Şekilde Tebliğ Edilmiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu?

D- İcra Müdürü Satışa Çıkardığı Taşınır Niteliğinde Bulunan Makinelerin Satışını Mutlaka Türkiye Çapında Yayınlanan -ve Tirajı 50.000'in Üzerinde Olan- Bir Gazetede İlan Etmek Zorunda mıdır? Satış İlanının "Yerel Bir Gazetede" Yayınlanmasına Karar Verilmesinde Yasaya Bir Aykırılık Var mıdır?


A- İcra mahkemesi "ihalenin feshi" istemini başvurunun usulden reddine neden olacak usulsüzlüklerin bulunmadığını saptadıktan sonra -şikayet dilekçesinde ileri sürülen fesih nedenleri çe ...