İSTİHKAK DAVASI (İİK.m. 97 vd.) 

Somut Uyuşmazlıkta;

a- 06.12.2010 tarihinde beri sermayesinin büyük kısmı yabancı şahıslara ait olarak, yaklaşık üç yüz personeli ile faaliyette bulunan, 17.09.2020 tarihinde tür değiştirerek ‘limited şirket’ iken, ‘anonim şirket’ olarak faaliyetini sürdürmekte olan üçüncü kişi şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresinde, 05.12.2002 tarihinde gerçekleştirilen hacizde,
b- Hacze konu -bilgisayar, monitör, yazıcı vb. niteliğindeki- taşınırlara ait faturaların üçüncü kişi şirket adına düzenlenmiş olması ve fatura tarihinden beri üçüncü kişi şirketin ‘demirbaş listesi’nde yer alması,)
c- Haciz işleminin gerçekleştiği fabrika adresinin ‘ödeme emrinin borçlulara tebliğ edildiği adres’ olmaması ve ‘haciz sırasında borçluların ya da temsilcilerinin orada hazır bulunmaması’,
ç- Borçluların,  üçüncü kişi şirketin ortağı veya temsilcisinin olmaması (borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında ‘organik bağ’ bulunmaması),
d- Haciz uygulanan adreste yapılan ‘evrak araştırması sırasında’ borçlulara ait ‘güncel evrak’a rastlanmaması (bulunan evrakların ‘güncel evrak’ niteliğinde bulunmaması ve borçlulardan ikisinin üçüncü kişi şirkette bir dönem çalışmış olması nedeniyle, bu evrakların bilgisayarlarda bulunmasının olağan olması),
e- Haczin, takip tarihinden yaklaşık 20 yıl sonra yapılması ve bu sırada icra takip borçlularının bir kısmı ölmüşken, alacaklının icra takibini, ilgili mirasçılara yöneltmeden, 'üçüncü kişi şirket ile -aralarında ölenlerin de yer aldığı- bir kısım borçlular arasında bağlantı bulunduğunu’ ileri sürerek ‘istihkak iddiasına’ karşı çıkması durumunda, 

Üçüncü kişinin “kendi adresinde haczedilen -bilgisayar, monitör, yazıcı vb. niteliğindeki- taşınırlar ile şirket kasasında haczedilen paraya ilişkin olarak” ileri sürdüğü ‘istihkak iddiası’nın (İİK. m. 96-97) kabulü gerekir mi?kin olarak” ileri sürdüğü ‘istihkak iddiası’nın (İİK. m. 96-97) kabulü gerekir mi?


I- “İstihkak” iddiası, borçlunun “haczedilen malın üçüncü bir kişiye ait olduğunu veya üçüncü bir kişiye rehinli bulunduğunu” ya ...