İSTİHKAK DAVASI (İİK.m. 96)

a) İstihkak davasının ‘ön şartı’nın ne olduğu?

b) Ne zaman ‘geçerli’ bir istihkak iddiasından bahsedilebileceği?

c) İstihkak iddiasının/davasının ‘amacı’nın ne olduğu?

ç) Somut olayda ‘istihkak davasının kabulüne’ mi yoksa ‘istihkak davasının reddine’  mi karar verilmesinin “dosya içeriğine” daha uygun düşeceği?


I- Bilindiği gibi alacaklı «borçlunun elinde bulunan» mallarla birlikte, borçluya ait olup da «üçüncü kişinin elinde bulunan» malları da haczettirebilir ...