İhalenin Feshi (İİK.m.134)

Borçlunun vekiline (avukatına) gönderilen “satış ilanı”nın ‘tebligat sırasında, vekilin belirtilen adreste olup olmadığı, niçin vekilin kendisine tebligat yapılamadığı açıklanmadan vekilin adreste bulunmama nedeni araştırılıp tesbit edilmeden’ (Teb.K.m. 17; Teb.K. Uygulanmasına Dair Yön. m. 26), vekilin sekreterine “gösterilen adreste daimi çalıştığını beyan eden görevli personeli A.K’ye”   şeklinde  yapılan satış ilanı tebligatı  ‘usulüne (Tebligat Kanunu’na) uygun’ tebligat sayılır mı? Yoksa bu tebligat ‘satışa hazırlık işlemi sırasında yapılmış bir usulsüzlük’ olarak değerlendirilip “ihalenin feshine” (İİK. m. 134)   neden olur mu?


I-Hangi nedenlerle, ihalenin bozulmasının -icra mahkemesinde- istenebileceği İİK. mad. 134’de «bozulma nedenleri» teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, ihalenin “Türk Borçl ...