KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP, TAKİBİN İPTALİ/ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (İİK. mad. 168, 170/a)

Bir “Bono”nun Vade Tarihinde Yapılan Tahrifat Sonucunda; Bono “Çift Vadeli” Senet Haline Dönüşür ve Borçlu Bu Senede Dayalı Olarak Hakkında Yapılan “Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip”e Karşı, Süresi İçinde -5 Gün- Şikayet Yoluna (İİK.  mad. 170/a) Başvurup, “Yapılmış Olan Takibin İptalini” İsterse, Mahkemece “Takibin İptaline” mi Yoksa “Ödeme Emrini İptaline” mi Karar Verilmesi Gerekir?

Alacaklı, Bu Şikayet Üzerine -Adli Tıp Kurumunca Hakkında “…Altındaki ‘Tarih’ ve ‘İmza’nın Belgedeki Mevcut Yazıları Onaylar Mahiyette Olmadığı….” Şeklinde Rapor Verilmiş Olan- ‘Takip Konusu Senedin Tanzim Edildiği Tarihte Düzenlenmiş’ “Borç-Alacak İlişkisi Kurulmasına Yönelik Protokol ve Taahhütname” Başlıklı Belgeyi Mahkemeye Sunup “Takip Konusu Senedin Vade Tarihinin, Bu ‘Belge’de Borçlu Tarafından İfade Edilen Tarih Olarak Kabul Edilmesini” İsterse, İcra Mahkemesince Verilecek Karar Değişir mi? Yani Bu Durumda; İcra Mahkemesince “Takibin İptali İstemini İçeren Şikayetin Reddine” Karar Verilebilir mi?


Bilindiği gibi “bono” nun (emre yazılı senedin) ş e k i l  k o ş u l l a r ı (unsurları),  TTK’nun 776.*  ve 777.** maddelerinde düzenlenmiştir.

...