AKDİ VEKALET ÜCRETİ (Av. K. mad. 164, 168)

Avukat Olan Davacı, Müvekkili Davalı Şirkete Belediye Tarafından Gönderilen “Ödeme Emrinin İptali”ni İdare Mahkemesi’nde Sağladıktan ve Müvekkili Davalı Şirket Tarafından Azledildikten Sonra, Aralarında Yazılı Bir Avukatlık Ücreti Sözleşmesi Olmamasına Rağmen, Akdi Avukatlık Ücreti Olarak Müvekkilinden Avukatlık Kanunu mad. 164/4 Uyarınca “Nisbi Avukatlık Ücreti” Talep Edebilir mi, Yoksa Davacı Avukatın, Müvekkilinden Talep Edebileceği Avukatlık Ücretinin, (Avukatlık Kanunu mad. 168 ve) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince, “Maktu” Olarak mı Belirlenmesi Gerekir?


I- Dava Konusu Uyuşmazlık:

Davacı Av. İ... ile davalı N. Ltd. Şti. arasında, - ...Noterliği’nce düzenlenen 06.10.2011 tarih ve 22653 yevmiye no’lu vekaletname ile- “ve ...