İİK.NUN 30. MADDESİNDE İFADESİNİ BULAN «BİR İŞİN (ŞEYİN) YAPILMASINA İLİŞKİN İLAM» HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI (İİK. mad. 343)

«Borçlunun Bir İrade Beyanında Bulunmasına» Mahkûm Edildiği İlam «Yalnız Borçlu Tarafından Yapılabilecek Bir İş (Şey)» Sayılarak, Bu İşi (Şeyi) Yerine Getirmekten Kaçınan Borçlunun Fiili, İİK. mad. 343’e Göre Suç Teşkil Eder mi?


“Bir işin (şeyin) yapılmasına ilişkin ilam”dan maksat , ‘borçluyu belirli bir işi yapmaya mahkum eden ilamlar’dır[1].& ...