HACİZ İHBARNAMESİ NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI (İİK. 89/IV)

İİK. mad. 89/IV Uyarınca,  Alacaklı Tarafından Üçüncü Kişi Hakkında Açılan Dava Sonucunda Verilen Tazminat Hükmünün Temyizi Halinde, İİK. mad. 36’ya Göre İcra Dairesinden  “Yargıtay’dan Tehiri İcra Kararı Getirmek İçin” -Teminat Karşılığında- Süre İstenebilir mi?


Bilindiği gibi, “kendisine haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişinin, süresi içinde bu haciz ihbarnamesine itiraz etmesi halinde” alacaklı, “üçüncü kişinin verdiği ce ...