GEREKÇELİ-İÇTİHATLİ İCRA İFLAS KANUNU ŞERHİ

( Bibliyoğrafyalı-Gerekçeli-İçtihatlı )

Av.Talih UYAR


İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın.Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

MADDE 1 - İCRA DAİRELERİ (*)

MADDE 2 - İFLÂS DAİRELERİ

MADDE 3 - İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

MADDE 3/a - İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI

MADDE 4 - İCRA MAHKEMESİ

MADDE 5 - SORUMLULUK

MADDE 6 - ZİMMET

MADDE 7 - ZARAR VE ZİYAN DÂVASININ ZAMANAŞIMI

MADDE 8 - TUTANAKLAR

MADDE 8/a - ELEKTRONİK İŞLEMLER (*)

MADDE 9 - PARANIN ÖDENMESİ VE DEĞERLİ EŞYANIN MUHAFAZASI (*)

MADDE 10 - İŞ GÖRMEKTEN MEMNUİYET

MADDE 10/a - İCRA MAHKEMESİ HÂKİMİNİN REDDİ (*)

MADDE 11 - MEMNU İŞLER

MADDE 12 - İCRA DAİRESİNE ÖDEME

MADDE 13 - GÖZETİM VE DENETİM

MADDE 13/a - BİRİNCİ TEFTİŞ

MADDE 14 - TÜZÜK, YÖNETMELİK VE YARGITAY KARARLARI

MADDE 15 - HARÇLAR

MADDE 16 - ŞİKÂYET VE ŞARTLARI

MADDE 17 - ŞİKÂYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER

MADDE 18 - YARGILAMA USULLERİ

MADDE 19 - BAŞLAMASI VE BİTMESİ

MADDE 20 - MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 21 - İCRA TEBLİĞLERİ

MADDE 22 - İCRANIN DURDURULMASI

MADDE 23 - KANUNDAKİ ISTILAHLAR

MADDE 24 - TAŞINIR TESLİMİ

MADDE 25 - ÇOCUK TESLİMİ

MADDE 25/a - ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE DAİR İLÂMIN İCRASI

MADDE 25/b - ÇOCUK TESLİMİNE VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR İLÂMLARIN İCRASINDA UZMAN BULUNDURULMASI

MADDE 26 - 1- BORÇLUNUN ELİNDE İSE

MADDE 27 - 2- TAŞINMAZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE İSE

MADDE 28 - TAŞINMAZ DAVALARINDA HÜKÜMLERİN TAPU SİCİL DAİRESİNE TEBLİĞİ (*)

MADDE 29 - TAŞINMAZ HAKKINDAKİ HÜKÜMDEN SONRA YEDİN TEBEDDÜLÜ

MADDE 30 - BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA DAİR OLAN İLAMLAR

MADDE 31 - İRTİFAK HAKLARINA MÜTEDAİR İLAMLAR (*)

MADDE 31/a - GEMİLERE VE BUNLARLA İLGİLİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI

MADDE 32 - İCRA EMRİ VE MUHTEVASI

MADDE 33 - İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

MADDE 33/a - İLÂMIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI

MADDE 34 - İCRANIN NEREDEN İSTENECEĞİ

MADDE 35 - TAKİBİN BAŞLAMASI

MADDE 36 - İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN VERİLECEK MÜHLET

MADDE 37 - HACİZ VEYA İFLÂS İSTEMEK YETKİSİ

MADDE 38 - İLÂM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER

MADDE 39 - ZAMANAŞIMI

MADDE 40 - İCRANIN İADESİ

MADDE 41 - UMUMİ HÜKÜMLER

MADDE 42 - PARA BORCU VE TEMİNAT İÇİN TAKİP

MADDE 43 - İFLÂSA TÂBİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP

MADDE 44 - TİCARETİ TERK EDENLER

MADDE 45 - REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR

MADDE 46 - 1- UMUMİYETLE

MADDE 47 - 2- HUKUKU ÂMME BORÇLARI

MADDE 48 - ZABIT VE MÜSADERE EDİLEN EŞYANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

MADDE 49 - REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ VERENLER

MADDE 50 - YETKİ VE İTİRAZLARI

MADDE 51 - 1- BÜTÜN BORÇLULAR HAKKINDA

MADDE 52 - 2- BORÇLUNUN AİLESİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE

MADDE 53 - 3- TEREKENİN BORÇLARINDA

MADDE 54 - 4- TUTUKLULUK VE HÜKÜMLÜLÜK HALİNDE

MADDE 54/a - 5- ASKERLİK HALİNDE

MADDE 55 - 6- BORÇLUNUN AĞIR HASTALIĞI HALİNDE

MADDE 56 - TALİKİN MÜDDETLERİN CEREYANINA TESİRİ

MADDE 57 - İCRA TEBLİĞLERİ

MADDE 58 - TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI

MADDE 59 - TAKİP MASRAFLARI

MADDE 60 - 1- ÖDEME EMRİ VE MUHTEVASI

MADDE 61 - 2- ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ

MADDE 62 - 1- SÜRESİ VE ŞEKLİ

MADDE 63 - 2- İTİRAZ SEBEPLERİ

MADDE 64 - 3- ALACAKLIYA VERİLECEK NÜSHA

MADDE 65 - 4- GECİKMİŞ İTİRAZ

MADDE 66 - 5- İTİRAZIN HÜKMÜ

MADDE 67 - A) İTİRAZIN İPTALİ

MADDE 68 - B) İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI

MADDE 68/b - BORÇLU CARİ HESAP VEYA KISA, ORTA, UZUN VADELİ KREDİ ŞEKLİNDE İŞLEYEN KREDİLERDE İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI

MADDE 68/a - C) İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI

MADDE 69 - İTİRAZIN MUVAKKATEN KALDIRILMASININ HÜKÜMLERİ

MADDE 70 - KARAR VE MÜDDET

MADDE 71 - İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ

MADDE 72 - MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT DAVALARI

MADDE 73 - HUSUSİ HÜKÜMLER

MADDE 74 - BEYANIN MUHTEVİYATI

MADDE 75 - BEYAN MECBURİYETİ MÜDDETİ, BAŞLANGICI

MADDE 76 - HAPİS İLE TAZYİK

MADDE 77 - SONRADAN KAZANILAN VEYA ZİYADELEŞEN MALLARIN BEYANI

MADDE 78 - 1- TALEP MÜDDETİ

MADDE 79 - 2- HACZE BAŞLAMA MÜDDETİ

MADDE 79/a - KONUTTA HACİZ

MADDE 80 - HACİZ YAPAN MEMURUN YETKİSİ

MADDE 81 - ZABITA MEMURLARİLE MUHTARLARIN VAZİFELERİ

MADDE 82 - HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLAR

MADDE 83 - KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER

MADDE 83/a - ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR

MADDE 83/b - YAVRULU HAYVANLARIN HACZİ

MADDE 83/c - TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ EKLENTİNİN HACZİ

MADDE 84 - YETİŞMEMİŞ MAHSÜLLERİN HACZİ

MADDE 85 - TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ

MADDE 86 - TAŞINIR MALLARDA HACZİN NETİCELERİ

MADDE 87 - KIYMET TAKDİRİ

MADDE 88 - 1- TAŞINIRLAR HAKKINDA

MADDE 88/a - MUHAFAZASINA GEREK KALMAYAN MALLARIN TASFİYESİ

MADDE 89 - 2- ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA

MADDE 90 - 3- DİĞER HAKLAR İÇİN

MADDE 91 - 4- TAŞINMAZLAR HAKKINDA

MADDE 92 - İDARE VE İŞLETME

MADDE 93 - MAHSÜLLERİN TOPLANMASI, BORÇLUNUN HAKKI

MADDE 94 - İŞTİRAK HALİNDE TASARRUF EDİLEN MALLAR

MADDE 95 - MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI

MADDE 96 - 1- HAZIRLIK SAFHASI

MADDE 97 - 2- ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI

MADDE 97/a - İSTİHKAK DÂVALARINDA MÜLKİYET KARİNESİ

MADDE 98 - 3- ÇALINMIŞ VE ZAYİ OLMUŞ EŞYALAR

MADDE 99 - B- ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYEDLİĞİ

MADDE - 2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

MADDE 100 - HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ

MADDE 101 - ÖNCE İCRASI LAZIM GELEN MERASİME LÜZUM OLMAKSIZIN İŞTİRAK

MADDE 102 - HACİZ TUTANAĞI TANZİMİ

MADDE 103 - DAVET

MADDE 104 - HACZE İŞTİRAK HALİNDE DAVET

MADDE 105 - BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

MADDE 106 - TALEP İÇİN MÜDDETLER VE GİDERLERİN YATIRILMASI

MADDE 107 - TALEP HAKKI

MADDE 108 - MUVAKKAT HACİZ HALİNDE

MADDE 109 - SATIŞIN TATİLİ

MADDE 110 - HACZİN KALKMASI

MADDE 111 - TAKSİTLE ÖDEME

MADDE 111/a - BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

MADDE 111/b - ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ

MADDE 112 - MÜDDETLER

MADDE 113 - VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ

MADDE 114 - ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ

MADDE 115 - İHALENİN YAPILMASI

MADDE 116 - İKİNCİ ARTIRMA

MADDE 117 - ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA

MADDE 118 - İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ VE MALIN TESLİMİ

MADDE 119 - PAZARLIK SURETİ İLE SATIŞ

MADDE 120 - ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ

MADDE 121 - PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ

MADDE 122 - AİLE MAL ORTAKLIĞI

MADDE 123 - SATIŞ MÜDDETİ

MADDE 124 - 1 ­­- ŞARTNAME

MADDE 125 - 2- MÜNDERECATI

MADDE 126 - ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ

MADDE 127 - AYRICA TEBLİĞLER

MADDE 128 - MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ

MADDE 128/a - KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET

MADDE 129 - İHALE

MADDE 130 - İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ

MADDE 131 - ÖDEME MÜDDETİ İÇİNDE TAŞINMAZIN İDARESİ

MADDE 132 - SONRADAN TESİS EDİLEN TAŞINMAZ MÜKELLEFİYETLERİ VE İPOTEKLİ VE MAHCUZ TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINDA HÜKÜM

MADDE 133 - İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ

MADDE 134 - İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ

MADDE 135 - TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA

MADDE 136 - TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN GEMİLERE UYGULANMASI

MADDE 137 - AİLE YURTLARI

MADDE 138 - PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ZAMANI, MASRAFLAR VE VEKALET ÜCRETİ

MADDE 139 - İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ

MADDE 140 - SIRA CETVELİ

MADDE 141 - CETVEL SURETLERİNİN TEBLİĞİ

MADDE 142 - CETVELE İTİRAZ

MADDE 142/a - TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDEME

MADDE 143 - BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

MADDE 144 - SENEDİN GERİ VERİLMESİ VE İLÂMIN İCRASI VESİKASI

MADDE 144/a - PARANIN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN GEMİLERE UYGULANMASI

MADDE 145 - TAKİP TALEBİ

MADDE 146 - ÖDEME EMRİ

MADDE 147 - ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

MADDE 148 - TAKİP TALEBİ

MADDE 148/a - ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU

MADDE 149 - 1- İCRA EMRİ

MADDE 149/a - İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

MADDE 149/b - 2- ÖDEME EMRİ

MADDE 150 - ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

MADDE 150/a - İTİRAZIN İNCELENMESİ USULÜ VE HÜKÜMLERİ

MADDE 150/b - KİRACILARA HABER VERME

MADDE 150/c - TAPU İDARESİNE HABER VERME

MADDE 150/d - SATIŞ HAZIRLIKLARI

MADDE 150/e - PARAYA ÇEVİRME MÜDDETİ

MADDE 150/f - MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ

MADDE 150/g - PARAYA ÇEVİRME USULÜ

MADDE 150/h - ALACAĞIN VEYA REHNİN İLÂMLA TESBİT EDİLMİŞ OLMASI

MADDE 150/ı - BORÇLU CARİ HESAP VEYA KISA, ORTA, UZUN VADELİ KREDİ ŞEKLİNDE İŞLEYEN NAKDİ KREDİLERİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİLERİ TEMİNEN ALINAN İPOTEKLER

MADDE 151 - PAYLAŞTIRMA

MADDE 152 - REHİN AÇIĞI BELGESİ

MADDE 153 - İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI

MADDE 153/a - REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN GEMİLERE UYGULANMASI

MADDE 154 - İFLÂS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ

MADDE 155 - ÖDEME EMRİ VE MÜNDERECATI

MADDE 156 - İFLAS TALEBİ VE MÜDDETİ

MADDE 157 - TALEBİN GERİ ALINMASI VE YENİLENMESİ

MADDE 158 - YARGILAMA USULÜ

MADDE 159 - MUHAFAZA TEDBİRLERİ

MADDE 160 - MASRAFLARIN PEŞİN VERİLMESİ

MADDE 161 - 1- USULÜ

MADDE 162 - 2- NETİCELERİ

MADDE 163 - 3- DEVAM MÜDDETİ

MADDE 164 - KANUN YOLLARINA BAŞVURMA

MADDE 165 - İFLAS TARİHİ

MADDE 166 - İFLÂS KARARININ TEBLİĞİ VE İLÂNI

MADDE 167 - TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI

MADDE 168 - ÖDEME EMRİ

MADDE 169 - A) BORCA İTİRAZ

MADDE 169/a - İTİRAZIN İNCELENMESİ

MADDE 170 - B) İMZAYA İTİRAZ

MADDE 170/a - BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ

MADDE 170/b - UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 171 - ÖDEME EMRİ

MADDE 172 - İTİRAZ VEYA ŞİKAYET

MADDE 173 - A) İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMAMASI

MADDE 174 - B) İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMASI

MADDE 175 - C) İSTİRDAT DAVASI

MADDE 176 - D) UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 176/a - ALACAKLI VE BORÇLUYA VERİLECEK BELGELER

MADDE 176/b - BİRDEN FAZLA BORÇLU BULUNMASI

MADDE 177 - A- ALACAKLININ TALEBİ

MADDE 178 - B- BORÇLUNUN MÜRACAATİYLE

MADDE 179 - SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN İFLASI:

MADDE 179/a - ERTELEME YARGILAMASI:

MADDE 179/b - ERTELEME KARARI VE SONUÇLARI:

MADDE 179/c - KANUN YOLLARI

MADDE 180 - REDDOLUNAN MİRASLAR

MADDE 181 - USUL

MADDE 182 - İFLÂSIN KALDIRILMASI

MADDE 183 - REDDOLUNMUŞ BİR MİRAS TASFİYESİNİN DURDURULMASI

MADDE 184 - İFLÂS MASASI

MADDE 185 - REHİNLİ MALLAR VE ÜRETİME YÖNELİK YERLER

MADDE 186 - İHTİYATEN VEYA İCRAEN HACZEDİLEN ŞEYLER

MADDE 187 - İPTÂL DAVASINA TABİ HAKLAR

MADDE 188 - BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN VERİLMİŞ AMRE VEYA HAMİLİNE MUHARRER SENETLER

MADDE 189 - BAŞKASINA AİT MALIN SATIŞ BEDELİ

MADDE 190 - SATICININ GERİ ALMA HAKKI

MADDE 191 - MÜFLİSİN TASARRUFA EHLİYETSİZLİĞİ VE POLİÇE ÖDENMESİ HÜKÜMLERİ

MADDE 192 - MÜFLİSE ÖDEME

MADDE 193 - TAKİBİN DURMASI VE DÜŞMESİ

MADDE 194 - HUKUK DAVALARININ TATİLİ

MADDE 195 - MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCELİYET KESBETMESİ

MADDE 196 - FAİZ

MADDE 197 - ŞARTA MUALLAK ALACAKLAR

MADDE 198 - MEVZUU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

MADDE 199 - TAMAM OLMUŞ SATIŞLARIN İFASI

MADDE 200 - TAKAS

MADDE 201 - TAKASA İTİRAZ

MADDE 202 - MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLAR

MADDE 203 - MÜŞTEREK BORÇLULARIN BİR ZAMANDA İFLÂSI

MADDE 204 - MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU TARAFINDAN BORCUN KISMEN ÖDENMESİ

MADDE 205 - KOLLEKTİF ŞİRKETİN VE GAYRİ MAHDUT MES'ULİYETLİ ŞERİKLERİN İFLÂSI

MADDE 206 - ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI

MADDE 207 - SIRALAR ARASINDAKİ MÜNASEBET

MADDE 208 - DEFTER TANZİMİ

MADDE 209 - MÜFLİSİN VAZİFELERİ

MADDE 210 - TEMİNAT TEDBİRLERİ

MADDE 211 - HACZİ CAİZ OLMAYAN EŞYA HAKKINDA

MADDE 212 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT MALLAR

MADDE 213 - TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

MADDE 214 - KIYMET TAKDİRİ

MADDE 215 - DEFTERİN MÜFLİS TARAFINDAN TANINMASI

MADDE 216 - MÜFLİSİN MÜKELLEFİYETLERİ

MADDE 217 - TASFİYENİN TATİLİ

MADDE 218 - BASİT TASFİYE

MADDE 219 - ADİ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ İLANI

MADDE 220 - REDDEDİLEN MİRASLARDA ALACAKLILARI DAVET

MADDE 221 - İLK ALACAKLILAR TOPLANMASI

MADDE 222 - TOPLANTI VEYA KARAR NİSABININ OLUŞMAMASI

MADDE 223 - İFLÂS İDARESİ VE İFLÂS DAİRESİNİN VAZİFELERİ

MADDE 224 - TOPLANMADA VERİLEN KARARLAR

MADDE 225 - KARARLAR ALEYHİNE MÜRACAAT

MADDE 226 - İFLÂS İDARESİNİN VAZİFESİ

MADDE 227 - İFLÂS İDARESİNİN VAZİFE VE MES'ULİYETİ

MADDE 228 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İSTİHKAK İDDİALARI

MADDE 229 - MASA ALACAKLARININ TAHSİLİ, MÜSTACEL SATIŞ

MADDE 230 - İDDİA EDİLEN ALACAKLARIN TETKİKİ

MADDE 231 - TAPU SİCİLİNE YAZILI ALACAKLAR

MADDE 232 - ALACAKLILAR SIRA CETVELİNİN MÜDDET VE ŞEKLİ

MADDE 233 - REDDEDİLEN ALACAKLAR

MADDE 234 - ALACAKLILAR SIRA CETVELİ, İLAN VE İHBAR

MADDE 235 - SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE NETİCELERİ

MADDE 236 - GEÇ KALAN MÜRACAATLAR

MADDE 237 - İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI

MADDE 238 - İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASININ YETKİSİ

MADDE 239 - TOPLANTI VE KARAR NİSABININ OLUŞMAMASI

MADDE 240 - YENİDEN ALACAKLILAR TOPLANMASI

MADDE 241 - MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ USULÜ

MADDE 242 - ARTIRMA İLANI

MADDE 243 - ARTIRMA VE İHALE

MADDE 244 - ARTIRMA SURETİYLE SATIŞIN ŞARTLARI

MADDE 245 - MÜNAZAALI HAKLARIN TALEP EDEN ALACAKLILARA TEMLİKİ

MADDE 246 - AİLE YURTLARI

MADDE 247 - PAY CETVELİ VE SON HESAP

MADDE 248 - İFLÂS MASRAFLARI VE MASANIN BORÇLARI

MADDE 249 - PAY CETVELİNİN İFLÂS DAİRESİNE BIRAKILMASI

MADDE 250 - DAĞITMA

MADDE 251 - BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

MADDE 252 - MUVAKKAT DAĞITMALAR

MADDE 253 - KAYDETTİRİLMEMİŞ ALACAKLAR

MADDE 254 - NİHAİ RAPOR VE KAPANMA KARARI

MADDE 255 - İFLÂS KAPANDIKTAN SONRA

MADDE 256 - İFLÂSIN TASFİYESİ MÜDDETİ

MADDE 257 - İHTİYATÎ HACİZ ŞARTLARI

MADDE 258 - İHTİYATİ HACİZ KARARI

MADDE 259 - İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT

MADDE 260 - İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI

MADDE 261 - İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI

MADDE 262 - ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

MADDE 263 - BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT

MADDE 264 - İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM

MADDE 265 - İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

MADDE 266 - İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

MADDE 267 - İHTİYATİ HACİZDE İFLÂS YOLU İLE TAKİP

MADDE 268 - İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK

MADDE 269 - ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ

MADDE 269/a - İTİRAZ ETMEMENİN SONUÇLARI

MADDE 269/b - İTİRAZ VE KALDIRILMASI USULÜ

MADDE 269/c - KİRA AKDİ DIŞINDAKİ İTİRAZLAR VE TAHLİYE

MADDE 269/d - KIYASEN UYGULANACAK MADDELER

MADDE 270 - HAPİS HAKKI İÇİN DEFTER YAPILMASI

MADDE 271 - KAÇIRILAN EŞYAYI TAKİP HAKKI

MADDE 272 - 1- TAHLİYE EMRİ VE MÜNDERECATI

MADDE 273 - 2- TAHLİYE VE TESLİM

MADDE 274 - 1- MÜDDET VE ŞEKLİ

MADDE 275 - 2- İTİRAZIN KALDIRILMASI

MADDE 276 - KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BULUNURSA

MADDE 277 - İPTÂL DAVASI VE DAVACILAR

MADDE 278 - İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI

MADDE 279 - ACİZDEN DOLAYI BUTLAN

MADDE 280 - ZARAR VERME KASDINDAN DOLAYI İPTÂL

MADDE 281 - İPTÂL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ

MADDE 282 - İPTÂL DAVASINDA DAVALI

MADDE 283 - İADENİN ŞÜMULÜ

MADDE 284 - HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET

MADDE 285 - KONKORDATO TALEBİ

MADDE 286 - KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

MADDE 287 - GEÇİCİ MÜHLET

MADDE 288 - GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ

MADDE 289 - KESİN MÜHLET

MADDE 290 - KONKORDATO KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULU İLE BUNLARIN GÖREVLERİ

MADDE 291 - BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN DÜZELMESİ NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI

MADDE 292 - KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ İLE İFLASIN AÇILMASI

MADDE 293 - KANUN YOLLARI

MADDE 294 - KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

MADDE 295 - KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

MADDE 296 - KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN SONUÇLARI

MADDE 297 - KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI

MADDE 298 - DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ

MADDE 298/a - REHİNLİ TAŞINIR VEYA TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ERTELENMESİ

MADDE 299 - ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

MADDE 300 - ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ

MADDE 301 - ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET

MADDE 302 - ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK

MADDE 303 - BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR

MADDE 304 - KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ

MADDE 305 - KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI

MADDE 306 - KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI

MADDE 307 - REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ

MADDE 308 - KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI

MADDE 308/a - KANUN YOLLARI

MADDE 308/b - ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA

MADDE 308/c - KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

MADDE 308/ç - KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ

MADDE 308/d - KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER

MADDE 308/e - KONKORDATONUN KISMEN FESHİ

MADDE 308/f - KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

MADDE 308/g - KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ

MADDE 308/h - REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

MADDE 309 - ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ

MADDE 309/a - GENEL OLARAK

MADDE 309/b - ZORUNLU İÇERİĞİ

MADDE 309/c - TASDİKİN SONUÇLARI

MADDE 309/ç - KONKORDATO TASFİYE MEMURLARININ HUKUKİ DURUMU

MADDE 309/d - PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ

MADDE 309/e - PARAYA ÇEVİRME

MADDE 309/f - REHİNLİ TAŞINMAZLAR

MADDE 309/g - TAŞINIR REHİNLERİ

MADDE 309/ğ - TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ

MADDE - I - TAKSİRATLI İFLAS

MADDE 310 - TAKSİRATLI İFLÂS HALLERİ

MADDE 311 - HİLELİ İFLÂS HALLERİ

MADDE 312 - A- HİLELİ MÜFLİS

MADDE 313 - TAKSİRATLI MÜFLİS

MADDE 314 - ADİ MÜFLİS

MADDE 315 - İLÂN

MADDE 316 - ÖLÜMDEN SONRA İTİBARIN YERİNE GELMESİ

MADDE 317 - BU BABIN TATBİKİ ŞARTLARI

MADDE 318 - FEVKALÂDE MÜHLETİN KABULÜ, BORÇLUNUN DİLEKÇESİ

MADDE 319 - İCRA MAHKEMESİNCE YAPILACAK TETKİKLER

MADDE 320 - İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA

MADDE 321 - DEFTER TANZİMİ, KOMİSER

MADDE 322 - KARARIN TEBLİĞİ

MADDE 323 - NETİCELER, TAKİPLER VE MÜDDETLER

MADDE 324 - A - UMUMİYETLE

MADDE 325 - B - YETKİLİ MAKAM TARAFINDAN ALINAN HUSUSİ TEDBİRLER HAKKINDA

MADDE 326 - FEVKALADE MÜHLETE TABİ OLMAYAN ALACAKLAR

MADDE 327 - UZATMA

MADDE 328 - REFİ

MADDE 329 - FEVKALÂDE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

MADDE 329/a - İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE İLİŞKİ

MADDE 330 - İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HALLERİ

MADDE 331 - ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTEN BORÇLULARIN CEZASI

MADDE 332 - ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRAN BORÇLUNUN CEZASI

MADDE 333 - İFLÂS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT TEMİN EDENLERİN CEZASI

MADDE 333/a - TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 334 - KONKORDATO VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜREN YA DA KONKORDATO V

MADDE 335 - KİRACININ CEZALANDIRILACAĞI HALLER

MADDE 336 - MÜFLİSİN MALLARINI VERMEYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

MADDE 337 - YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

MADDE 337/a - TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI

MADDE 338 - HAKİKATE MUHALİF BEYANDA BULUNANLARIN CEZASI

MADDE 339 - BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTA OLAN TEZAYÜDÜ BİLDİRMEYEN BORÇLUNUN CEZASI

MADDE 340 - BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLÂLİ HALİNDE CEZA

MADDE 341 - ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI

MADDE 342 - İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRENLERİN CEZASI

MADDE 343 - 30 VE 31 NCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

MADDE 344 - NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI

MADDE 345 - HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ

MADDE 345/a - SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLÂSINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI

MADDE 345/b - ARTIRMADAN ÇEKİLME

MADDE 346 - GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI

MADDE 347 - ŞİKAYET SÜRESİ

MADDE 348 - YETKİ

MADDE 349 - MUHAKEME USULÜ

MADDE 350 - DURUŞMA

MADDE 351 - TAHKİKAT

MADDE 352 - KARAR

MADDE 353 - İTİRAZ

MADDE 354 - DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

MADDE 355 - MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİNDE USUL

MADDE 356 - YUKARIDAKİ MADDEYE RİAYET ETMEYENLER HAKKINDA HÜKÜMLER

MADDE 357 - CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

MADDE 358 - ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR

MADDE 359 - İCRA DAİRELERİNİN MUHABERELERİ

MADDE 360 - HACZEDİLEN MALLARIN İSTİNABE SURETİLE SATIŞI

MADDE 361 - FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI

MADDE 362 - EMANETLER HAKKINDA ZAMANAŞIMI

MADDE 362/a - ÖZEL OKULLAR İLE ÖZEL ÖĞRENCİ YURT VE BENZERİ KURUMLARIN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARININ HACZİ

MADDE 363 - İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA VE İNCELENMESİ

MADDE 364 - TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA VE İNCELENMESİ

MADDE 365 - İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ

MADDE 366 - BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI

MADDE 367 - BORÇLUNUN MEVCUDU HAKKINDA MALÜMAT VERMEK MECBURİYETİ

MADDE 368 - İLGA EDİLEN KANUNLAR

MADDE Ek 1 - (4949 SAYILI KANUN MAD. 102)

MADDE Ek 2 - (EK: 6/2/2014-6518/2 MD.)

MADDE Ek 3 - (EK: 3/11/2016-6754/19 MD.)

MADDE Geçici 1 - (2004 SAYILI KANUNUN KENDİ NUMARASIZ GEÇİCİ MADDESİ OLUP TESELSÜL İÇİN NUMARALANDIRILMIŞTIR)

MADDE Geçici 2 - (EK: 9/11/1988-3494/62 MD.)

MADDE Geçici 3 - (EK: 17/7/2003-4949/105 MD.)

MADDE Geçici 4 - (EK: 17/7/2003-4949/105 MD.)

MADDE Geçici 5 - (EK: 17/7/2003-4949/105 MD.)

MADDE Geçici 6 - (EK: 12/2/2004-5092/11 MD.)

MADDE Geçici 7 - (EK: 2/3/2005-5311/29 MD.)

MADDE Geçici 8 - (EK: 21/2/2007-5582/6 MD.)

MADDE Geçici 9 - (EK: 2/7/2012-6352/38 MD.)

MADDE Geçici 10 - (EK: 2/7/2012-6352/38 MD.)

MADDE Geçici 11 - (EK: 2/7/2012-6352/38 MD.)

MADDE Geçici 12 - (EK: 15/7/2016-6728/6 MD.)

MADDE Geçici 13 - (EK: 15/8/2017-KHK-694/9 MD.)

MADDE Geçici 14 - (EK: 28/2/2018-7101/46 MD.)

MADDE Geçici 15 - (EK:6/12/2018-7155/17 MD.)

MADDE Geçici 16 - (EK:20/2/2019-7165/3 MD.)

MADDE Geçici 17 - (EK:9/6/2021-7327/8 MD.)

MADDE Geçici 18 - (EK:24/11/2021-7343/33 MD.)

MADDE Geçici 19 - (EK:28/3/203-7445/5 MD.)

MADDE Geçici 20 - (EK:28/3/203-7445/6 MD.)

MADDE 369 - MERİYET ZAMANI

MADDE 370 - KANUNU İCRAYA MEMUR OLANLAR

MADDE 309/h - PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI

MADDE 309/ı - REHİN AÇIĞI

MADDE 309/i - TEVDİ

MADDE 309/j - FAALİYET RAPORU

MADDE 309/k - HUKUKİ İŞLEMLERİN İPTALİ

MADDE 309/l - UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 309/m - UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

MADDE 309/n - YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ

MADDE 309/o - BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

MADDE 309/ö - BAŞVURU ÜZERİNE VE ARA DÖNEMDE MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM VE ALINACAK TEDBİRLER

MADDE 309/p - BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE KANUN YOLLARI

MADDE 309/r - KARARIN SONUÇLARI

MADDE 309/s - UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ

MADDE 309/ş - UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TADİLİ

MADDE 309/t - UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İHLALİ VE MUHTELİF HÜKÜMLER

MADDE 309/u - HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ

MADDE 309/ü - YÖNETMELİK