İHALENİN NASIL YAPILACAĞI (İİK. mad. 129), AÇIK ARTIRMA İLANI (İİK. mad. 126)

A- Satış Memurluğunca Yapılan Açık Artırma Suretiyle Satışta, İleri Sürülen En Yüksek Pey Tellal Tarafından Yüksek Sesle, Orada Bulunan Kişilerle Artırmaya Katılmış Olan Kimselere «Satıyorum Bir», «Satıyorum İki», «Satıyorum Üç» Şeklinde Duyurulduktan Sonra «Sattım» Denilmeden Satış Sonlandırılırsa, Satışa Konu Taşınmazın Mülkiyeti -En Yüksek Pey Sürmüş Olan- Alıcıya Geçmiş Olur mu?

B- Satışa Konu Taşınmazın Adresi -Bulunduğu Sokak- «Satış İlanı»nda ‘K… Reis Mah. 329 Sok. No: 4, …’ Yerine ‘K… Reis Mah. 324 Sok. No: 4,…’ Şeklinde ‘Yanlış’ Belirtilmişse, Bu Usulsüzlük «Yapılan İhalenin Feshine» Neden Olur mu?


A) Açık artırma ile satış, taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesi tarafından yapılır (İİK. m. 123). Satış, kural olarak icra müdürü (müdür yardımcısı veya ...