İSTİHKAK DAVASINDA İSPAT KÜLFETİ (İİK. mad. 97a) 

İİK. mad. 97a/II Uyarınca İstihkak Davacısı, İstihkak Davasına Konu Olan Malları “Ne Surette İktisap Ettiğini” Nasıl İspat Edebilir? Hayat Olağan Akışıyla, Akıl ve Mantık Kuralları ile Bağdaşmayan İstihkak İddialarının Hukuki Değer Taşıyıp Taşımayacağı


Davacı E. A., 07.04.2010 tarihli “dava dilekçesi” nde özetle “borçlu eşi F. A.’ın borcundan dolayı …. 9. İcra Müdürlüğü’nün 2010/…. sayılı dosyası ...