Muvazaalı borç senetleri (bonolar) ve bunlara dayalı olarak yapılmış olan icra takipleri hakkında “muvazaa nedeniyle (TBK. m. 19) tasarrufun iptali davası” açılabilir mi? Nasıl?


I- Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği* ve Amacı** :Hakkında “haciz” (İİK. m. 78 vd.) işlemine girişi ...