Tasarrufun İptali Davası (İİK.m.277 vd.)

“Davacı-alacaklının alacağının gerçek bir alacak olmadığı”nın ve “alacaklının takip borçlusu hakkında yaptığı icra takibinin -ve takip konusu senedin- ‘muvazaalı’ olduğu”nun dosyadaki kanıtlardan anlaşılması halinde, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece “açılmış olan tasarrufun iptali davasının reddine” karar verilmesi gerekir mi?


I- Bu davanın amacı, borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde (yani; «haciz»den ve «iflâs kararı»ndan önce) alacaklılarından mal ka& ...