(GEÇERLİ BİR) SATIŞ TALEBİ, SIRA CETVELİ (İİK. 106, 110, 142)

Alacaklı vekilinin “haciz koyduğu taşınmaza hali hazırda yapılmış bir ihale olduğu ve bu ihalenin feshine ilişkin açılan davanın kabulüne karar verilmekle birlikte bu kararın temyiz edilmiş olduğu” belirterek “ 2 yıllık süre içerisinde gayrimenkulün satış işlemi için taşınmazın kıymet takdiri ve satış avansını dosyamıza bugün yatırıyorum. İhalenin feshi davasının neticelenmesi sonucunda işlemin (satış işleminin) yapılmasını talep ederim…” şeklinde yaptığı ‘satış talebi’ geçerli midir?

İcra müdürlüğünce, “icra dosyasının sevhen düşürülmesine” karar verilmesi halinde, bu dosyada konulmuş olan haciz de düşer mi?

Davalı-alacaklının, alacağı temlik alması ve “bu temlik işleminin muvazaalı olduğunun” iddia edilmesi sıra cetvelini etkiler mi?


I- Haczedilen; a) Taşınmaz malların hacizden itibaren bir yıl[1] (taşınırların ise hacizden itibaren altı ay DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN