TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Muvazaa Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davasının (TBK. mad. 19; İİK. mad. 280) Ön Koşulları Nelerdir? Borçlu ile İşlemde Bulunan Üçüncü Kişinin, Hangi Hallerde “Boçlunun Alacaklılarına Zarar Verme Kasdıyla Hareket Ettiğini Bilebilecek Durumda” Olduğu Kabul Edilir? (İİK. mad. 280/I) Tasarrufun İptali Davasında “Hayatın Olağan Akışına Aykırılık İddiası” İleri Sürülebilir mi?


Bilindiği gibi; "borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava"...