AÇILIP REDDEDİLEN İHALENİN FESHİ DAVASINDAN SONRA, TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

İcra Mahkemesinde Açılmış Olan “İhalenin Feshi Davası” Sonucunda, Bu Mahkemece Verilmiş Olan “İhalenin Feshi Davasının Reddine” İlişkin Kararın Kesinleşmesinden Sonra, Borçlu (Taşınmaz Maliki) Tarafından, Dava Konusu Taşınmazı İhalede Alacağa Mahsuben Almış Olan “Alacaklı-Alıcı” Aleyhine “Tapu İptali ve Tescil Davası” Açılarak, Taşınmazın Tekrar Borçlu (Taşınmaz Maliki) Adına Tescil Edilmesi Sağlanabilir mi?


Kural olarak icra mahkemesinin, takip hukukuna ilişkin kararları, sadece yürütülen takip bakımından tarafları bağlar ve sadece takip hukuku bakımından kesin hüküm yaratır, maddi hukuk anlamında “kesin hük&uu ...