ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK MAKSADIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇUNA (İİK. mad. 331) İŞTİRAK-

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Devredilmiş Olan …. Bankası A.Ş.’ne Borçlu Bulunan X. A.Ş.’den -Daha Sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından El Konularak İcra Müdürlüğünce Açık Arttırma Yoluyla Satılmış Olan- ‘Y.’ İsimli Yatı -Yaptırılan ‘Ekspertiz Raporu’ Çerçevesinde- … A.Ş.’ni Temsilen Satın Almış Olmasının, İİK. mad. 331’e Göre ‘Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Eylemine Bilerek ve İsteyerek İştirak Etmek Suçu’nu Oluşturup Oluşturmadığı ve Bu Konuda Verilen Mahkumiyet Kararının İsabetli Olup Olmadığı 


1997 yılından beri …. Bankası A.Ş.’nin kredi müşterisi konumunda olan (borçlu) X. A.Ş.’nin, …. Bankası A.Ş.’nin TMSF’na devredilmesinden sonra, bu fon tarafından …. Bankası A.Ş. Teftiş Kurul ...