Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 277 vd.)

Borçlu-müteahhidin ölümü üzerine, mirası red etmemiş (TMK.m.606 vd.) olan mirasçısı (eşi) tarafından, eşine ait dairelerin;

a) Borçlu-müteahhitten alacaklı olan, inşaatında boyacı/sıvacı/usta sıfatıyla ‘işçi’ olarak çalışmış olan üçüncü kişilere yaptığı olduğu tasarrufların (devir işlemlerinin) “mutad ödeme sayılmamaları nedeniyle” İİK.m.269/I-2 uyarınca,

b) Aynı kişilere yapılan tasarrufların devir işlemlerinin ‘birden fazla olması’ ve ‘bu kişilerin borçlu ile aynı sektörde bulunmaları’ nedeniyle İİK.280/I uyarınca,

c) Taşınmazların ‘tapuda gösterilen satış bedelleri’ ile ‘satış tarihindeki gerçek değerleri’ arasında bir misli veya daha fazla fark bulunması halinde, İİK.m.278/III-2 uyarınca iptallerine karar verilebilir mi ?


I- Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

«H ...