İTİRAZIN KALDIRILMASI (İİK. mad. 68/b)

Süresi İçinde Gönderilen Hesap Özetinin Muhtevasına Alındığı Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde İtiraz Etmiş Olan Borçlu Hakkında, Bu Hesap Özetine Dayanılarak Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmiş Olması Halinde, Alacaklı (Banka) Tarafından İcra Mahkemesine Başvurularak “İtirazın Kaldırılması” İstenebilir mi?


Davacı-alacaklı ….BANK T. A.Ş vekili 04.04.2013 “dava dilekçesinde” özetle “müvekkili Banka Mecidiyeköy Şubesi ile davalı-borçlu A. A. Tic. ve San. A.Ş. arasında aktedilen ve diğer ...