TAŞINIR TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI (İİK. mad. 24) 

A- Türk Hukukunda Hangi Hallerde Teslimine Hükmedilen Menkulün Değeri İİK’nun 24. Maddesi Uyarınca Kararda Belirtilir ve Mahkemenin Malın Değerini Belirleyerek Kararda Belirtmesinin Amacı Nedir?

B- Hakem Kurulu’nun Hisselerin Değerini Kararda Göstermeleri Durumunda, Davacı X. Y. A. Ş., Satış Parasını Ödememiş Dahi Olsa, İcra Memuru Hakem Kararında Gösterilen Değer Kadar -Holding A.Ş.’nin Malvarlığına- Haciz Yapabilir mi?

C- Aynen İfanın, Hakem Kararının Verilmesinden Önce Dava Devam Ederken İmkansız Hale Gelmesi Halinde de, İİK. mad. 24 Hükmü Uygulanabilir mi? İmkansızlığın Borçlunun Kusurundan Kaynaklanması ya da Kaynaklanmaması Durumu Değiştirir mi?

D- Dava Konusu Hisselerin Üçüncü Kişiye -Dava Devam Ederken- Devredilmiş Olması Halinde de, Davacı İİK.’nun 24. Maddesi Uyarınca, Hisselerin Değerinin Hakem Kararına Yazılmasını İsteyebilir mi?

E- İİK.’nun 24. Maddesi,  BK.’nun 96. Maddesi Gibi, Bir “Tazminat”ı mı Düzenlemektedir, Yoksa Teslimi Hükmolunan Menkulün Değerinin Davadan Önce Veya Dava Devam Ederken Ödenmiş Olması Nedeniyle, “Ödenen Bu Paranın -Tekrar Yargılama veya Takip Yapmadan- Tahsilini” mi Sağlamaktadır?

F- Hakem Kurulu, Hisselerin Değerini Hangi Tarihteki Duruma Göre Belirlemelidir?

G- İİK. mad. 24 Uyarınca Hisselerin Kararda Değeri Nasıl Belirlenmelidir? Örneğin, Hisselerin Objektif Değerleri mi Dikkate Alınmalıdır, Yoksa Yoksun Kalınan Kâr ya da Davacı Bu Hisselere Sahip Olsaydı, Hisselerin Değerinin Daha Yüksek Olacağı Varsayılarak, Değerlendirme Bu İhtimal de Öngörülerek mi Yapılmalıdır?


A- Türk hukukunda BK.’nun 81. maddesi[1] uyarınca alacaklının aynen ifa isteyebilmesi için kendi edimini ifa etmiş veya ifa etmeyi teklif etmiş olması gerekir. Buradan hareketle bir Türk ...