İPOTEĞİN TÜRÜ (MK. mad. 851, 875, 881), İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ (İİK. mad. 130), AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİNİN İÇERİĞİ (İİK. mad. 125)

A- İpotek Akit Tablosunda “... V. Yat. ve Tic. AŞ.’nin, K. İnş. Müh. San. Lim. Şti..’nden Cari Hesaba Mahsuben Doğan Ticari Alacaklarının Teminatını Teşkil Etmek Üzere Ödeme Vadesi Olan 3.8.2003’den İtibaren Yıllık % 84 Faizli, Fekki V. Yat. ve Tic. AŞ. Tarafından Bildirinceye Kadar Müddetle 65.800.000.000 TL.’si İçin V. Yat. ve Tic. AŞ. Lehine 1. Derecede Müşterek Borçlu, Müteselsil Kefil Sıfatıyla İpotek Tesis Ettiğini ve Alacaklı … Temsilen … Yukarıda Yazılı Bedel ve Şartlar Dairesinde Tesis Edilen İpoteği Aynen Kabul Ettiğini Taraflar Birlikte İfade Ve Beyan Ettiler...” Şeklinde Kuruluş Nedeni Belirtilmiş Olan İpotek, Anapara İpoteği mi Yoksa Teminat İpoteği midir?

B- İcra Memuru, Alacağına Mahsuben İpotekle Teminat Altına Alınmış Olan İpotekli Taşınmazı İhalede Satın Almış Olan Alıcıya, İhale Bedelini Yatırması İçin Süre Vermeyerek, Sadece Damga Resmi, Tellaliye ve KDV’nin Yatırılması İçin Süre Vermesi İİK.’na (mad. 130) Uygun mudur?

C- Açık Artırma Sonunda Yapılan İhalelerde KDV, Tellaliye, Damga Resminin Ne Zaman Yatırılması Gerekir?


A- Anapara ipoteğinde (=“kesin ipotek”te =“sabit ipotek”te =“adi ipotek”te) yani tutarı belli olan alacaklar için kurulan ipotekte MK. mad. 875 hükmü gereğince ipotek;< ...