İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi Halinde Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu (İİK.m.179- İİK.m.333/a)

“İflasın ertelenmesi talebi” -‘borca batık olmadığı’- gerekçesi ile ticaret mahkemesince reddedilmiş olan borçlu şirket temsilcisinin, şirket hakkında icra takibinde bulunmuş olan alacaklılara olan borçlarını “icra takiplerinin kesinleştiği tarih itibariyle şirketin ödeme gücü bulunmasına rağmen ödememesi” hangi koşullarda İİK. m. 333/a maddesine göre  suç teşkil eder?


I-“Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu” başlığını taşıyan ‘İİK.’nun 333/a maddesinin birinci fıkrası’nda; “ticaret şirketlerinde< ...