İFLÂSIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİLERİ (İİK. mad. 179 vd.)

Borçlunun İİK. mad. 179 vd. ve TTK. mad. 324 Uyarınca; “İflâsın Ertelenmesi” Talebi Üzerine, “İflâsın Ertelenmesi Kararı”ndan Önce Mahkemece “İflâsın Ertelenmesi Talebinde Bulunan. … A.Ş.’nin Malvarlığının ve İşletmenin Bütünlüğünün Korunabilmesi Bakımından Başlamış veya Başlaması Muhtemel Tüm İcra, Haciz, İhtiyati Haciz ve Takiplerin TTK.’nun 324. ve İİK.’nun 179/A ve B Maddeleri Uyarınca İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması…” Doğrultusunda Vermiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı İcra Dairesince (ve Dairenin Bu Konudaki Kararının Şikayet Konusu Edilmesi Üzerine İcra Mahkemesince Ne Şekilde Yerine Getirilmesi Gerekir?) Özellikle, Tedbir Kararından Önce veya Tedbir Kararının Verildiği Gün (Tedbir Kararı İcra Dosyasına Sunulmadan Önce) Alacaklıların Talebi Üzerine Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki (Bankalardaki) Hak ve Alacaklarının (Mevduatının, Hesaba Yatırılacak Paraların) Kesin ya da İhtiyaten Haczi Konusunda İİK. mad. 89’a Göre Haciz İhbarnamesi Gönderilmişse, Bu Tedbir Kararının Verilmesinden Sonra Borçlunun İstemi Çerçevesinde, Bu Tedbir Kararlarından Bahsedilerek Üçüncü Kişilere (Bankalara) Haczin (İhtiyati Haczin) Uygulanmasının Durdurulmasına Dair Müzekkere Yazılması Gerekir mi?


“Borca batıklık bildirimi üzerine, mahkemece re’sen açılan doğrudan doğruya iflâs davası prosedürünün içinde borçlu veya alacaklıların talebiyle oluşan hadise niteliğindeki bir ol ...