KONU: Borçlunun üçüncü kişilerdeki ‘hak ve alacakları’nı  / ‘ipotek hakkı’nı haczeden alacaklının durumu (İİK. m. 120/II)

a)Hangi durumlarda, icra müdürlüğünden İİK. m.120/II uyarınca “üzerine haciz koyduğu ‘hak ve alacağın’ / ‘ipotek hakkı’nın tahsil yetkisinin kendisine verilmesini” istemek zorundadır?

b)Borçlunun üçüncü kişilerdeki ‘hak ve alacak’ları / ‘ipotek hakkı’ üzerine haciz koyan alacaklının bu haczi ‘ne zaman’ düşer?


Bilindiği gibi “ödeme yerine alacakların devri” başlıklı İİK.’nun 120/II. maddesinde “haczedilen alacağın tahsil için devri” konusu düzenlenmiştir.

Bu madde uyarınca, bor&c ...