KONU: TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK.M. 277 Vd.)

 Küçük bir yerleşim yerinde borçlu tarafından aynı işkolunda (sektöründe) faaliyette bulunan üçüncü kişilere yapılan “işletme devirleri”nin İİK.’nun 280. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi gerekir mi?


§ A. İİK. mad. 277/I’de; iptâl davasının, «İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabileceği» belirtilmiştir.

Şu halde, borçlunun gerek «da ...