Beş ayrı kişiye ait beş ayrı parsel taşınmazı, tek bir ‘âdi keza sözleşmesi’ ile kiralamış olan ve 07.03.2008 tarihinden beri kullanmakta olan kiracıya (bu parsellerden (2) tanesini –kendisine olan kredi borcunu ödemediği için- parsellerin maliki hakkında yaptığı icra takibi sonucunda, alacağına mahsuben satın almış ve 16.08.2022 tarihinde bu parseller kendi adına tescil edildikten sonra) “bulunduğu (kullandığı) (2) parseli, 15 gün içinde tahliye etmesi için” yeni malikin gönderdiği “tahliye emri” üzerine kiracı ‘tapuya şerh verilmiş bir kira sözleşmesine’ ya da ‘noterde düzenlenmiş/onaylanmış kira sözleşmesine’  dayanmasa dahi kiracıya; -kendisi ile kira sözleşmesi yapmış olan önceki malikler ya da ihalede taşınmazı (kiralanın bir bölümünü) satın almış olan yeni malik tarafından kendisine noter vasıtasıyla gönderilmiş olan ihtarnamelere ve ayrıca satış ilanında kendisinin kiralananda kiracı olarak bulunduğunun belirtildiğine dayanarak ‘taşınmazı (kiralananı) teslim borcunun bulunmadığını’ yeni malikin kendisinin kiracılık sıfatını kabul etmiş olduğunu’  ileri sürüp, “gönderilmiş olan tahliye emrinin ve yapılmış olan icra takibinin iptalini” –İİK. m.135/II uyarınca- İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN/SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN isteyebilir mi?


 

İhalede satılmış olan taşınmazda bulunan ‘borçlu’nun veya ‘üçüncü kişi’nin            & ...